AKTOY SİGORTA

HAKKINDA

30 yılı aşkın bir süredir otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Küçükoğlu Holding’ in güçlü çatısı altında kuruluşumuzdan bugüne, geleceğe güvenle bakarak insana olan değeri her geçen gün yükseltiyoruz. Köklü, öncü, dürüst ve yenilikçi yapımız ile hayatı sigortalamak için tüm koşulları sağlıyoruz.

‘’Temeli güçlü olan bir hayatın, geleceği açıktır’’ dediğimiz günden bugüne, insanlara yol gösterdiğimiz sigorta seçeneklerimizle insanı hayata, hayatı insanla buluşturuyoruz.

Yaşamın değerini anlamak ve aktarmak için sizlere uygun sigorta seçeneklerimizle her anın daha kıymetli olduğunu anlayacak ve geleceğe daha güvenli bakacaksınız.

Köklü bir gelenek, öncü bir bakış, lider tutum ve güçlü ilkelerimiz sayesinde hayatın kalbi Aktoy Sigorta’da.

Misyonumuz;
- Aktoy Sigorta olarak; müşteriler ve çalışanların memnuniyetini sağlamış, onlar tarafından tercih edilen, çevresine duyarlı ve referans olarak gösterilen bir şirket olmak,
- Müşteri odaklı hizmet anlayışı ile sigortalılarının ihtiyaçlarını anlamak ve yaratıcı çözümler sunmak,
- Belirlenen stratejik yön ve sürekli gelişen insan kaynağı ile tüm paydaşlara en yüksek faydayı sağlamaktır.

Vizyonumuz;
Adaletli, şeffaf, güvenilir ve yenilikçi kurumsal değerleri ile en kaliteli hizmeti müşterilerine sunarken çalışanlarının gelişimlerine sürekli katkı sağlayan, topluma ve ülke ekonomisine değer katan bir şirket olmaktır.

Değerlerimiz;
- İhtiyaçları doğru belirleyip, etkin çözümler sunarak, sadece iş ortaklığından doğan yükümlülükleri yerine getirmenin ötesinde, yapıcı tutumlar sergileyerek, müşterilerimizin memnuniyetinde sürekliliği sağlarız.
- Etik Değerler ve yasalar iş yapış şeklimizi belirler.
- Tüm çalışanlarımıza değer katar ve onların gelişimlerine sürekli katkı sağlarız.
- Tüm paydaşlarımız ile şeffaf ve adil ilişkiler yürütürüz.

HİZMETLERİMİZ

Hayatın içinde karşılaşabileceğimiz riskler, teminat altına alınmadığında maliyetleri artırır. Bu riskleri faydalı bir şekilde teminat altına almak için sigortacınızın risk analinizi doğru yapan kimseler olması gerekir. Aktoy Sigorta, önceliğimiz ‘Müşterilerimiz’ yaklaşımı ile kişiye özel çözümler geliştirerek riski doğru algılar ve ona göre teminat seçimi yaparak yönlendirmeyi en faydalı şekilde sağlar.

İlkelerimiz;

İnsana saygı, Müşteri Odaklılık, Güvenilirlik, Topluma Katkı, Gelişim, Yaratıcılık

  • İnsana Saygı
  • Müşteri Odaklılık
  • Güvenilirlik
  • Topluma Katkı
  • Gelişim
  • Yaratıcılık

POLİÇE LASNMANI

HASAR PROSÜDÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI

RİSK YÖNETİMİ

ÜRÜNLERİMİZ

SAĞLIK Sigortası

saglik sigortasi

Bireysel sağlık sigortası kişilerin, tıbbi yardım, tedavi ve ilaç harcamalarına karşı teminat veren bir sigortadır. Bireysel sağlık sigortalarının iki önemli teminatı vardır. Bunlar; Yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatıdır.

Yatarak Tedavi Teminatını kapsayan durumlar;

Sigortalının hastanede tedavi gördüğü süre içerisinde oluşacak giderler ile yoğun bakım ve ambulans giderlerini karşılar.

Ayakta Tedavi Teminatını kapsayan durumlar;

Muayene, teşhis yöntemleri, küçük müdahalelerin girdiği ayakta tedaviler ve ilaç giderlerini kapsamaktadır.

Bir üçüncü unsur olarak fazladan prim ödeme karşılığında , gözlük ve dişin kapsandığı üçüncü bir teminatta mevcuttur.

YILLIK HAYAT Sigortası

yillik hayat sigortasi

Yıllık Hayat Sigortası ile bir yıl boyunca başınıza gelebilecek risklere karşı ailenizi maddi olarak güvence altına alabilmeniz mümkündür.

Yıllık Hayat Sigortasında süre 1 yıl olarak geçerliliğini sağlamaktadır.

Sigortalı kişinin yaşamını yitirmesi durumunda belirlenen tazminat tutarı, kanuni varislere ve poliçede lehdar olarak belirlenen kişilere ödenebilmektedir.

Maluliyet teminatında ise, hastalık veya kaza sonucu oluşacak tam veya kısmi kalıcı maluliyet durumunda poliçede belirlenen tazminat tutarı ödenmektedir. 

BİRİKİMLİ HAYAT SigortaSI

birikimli hayat sigortasi

Birikimli Hayat sigortaları, sigorta süresi en az 10 yıl olan uzun dönemli olan ve 18 - 65 kişilerin yararlanabileceği sigortalardır.

Birikimli Hayat sigortalarının iki temel güvencesi mevcuttur;

1 - Sigorta süresince prim ödeyen kişinin, sigortasının süresi dolmadan ölümü halinde poliçede belirlenen tazminat tutarına kar paylı birikim tutarı eklenerek varislerine ya da poliçede lehdar olarak gösterilen kişilere toplu para ödenmektedir. 

2 - Yaşam kaybı riski dışında teminat altına alınmışsa poliçe süresi içinde hastalık veya kaza sonucu oluşacak maluliyet nedeniyle uğranacak kayıplar poliçede belirlenen limitler dahilinde sigortalı kişiye ödenmektedir. 

Birikimli Hayat Sigortası poliçeleri, menfaat veya meblağ poliçeleridir. Kullanım alanları geniş olan Birikimli Hayat Sigortaları, kredi yoluyla taşınmaz alımlarında teminat vasıtası, çocukların eğitimlerinin finansman aracı, kişilerin ihtiyaçlarına yönelik bir çok geniş alana sahiplik yapmaktadır.

MESLEKİ SORUMLULUK SigortaSI

mesleki sorumluluk sigortasi

Mesleki Sorumluluk Sigortası, mesleki ihmaller nedeniyle üçüncü şahısların uğrayacağı zararlara karşı işletmeler ve çalışanlar için korumaları kapsamaktadır. Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken; 

Teminat verilen durumlar;

a) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı veya 

b) Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek taleplere karşı sözleşmede belirtilen miktara kadar teminat verilir.

Kişiler, (a) ve (b) bendlerinden her ikisini içerecek şekilde de sözleşme yapabilir.

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu

Poliçede yazılı limitler dahilinde temin edilen hususlar, sigortacı sözleşmedeki esaslara uymak kaydı ile mesleki faaliyeti açıklarken, neden olduğu zarardan dolayı ödemek zorunda kaldığı ya da kalacağı tazminat tutarları, yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri dahildir.

Serbest Muhasebeci, SMMM ve YMM Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu

Sigortacı, sigortalının poliçede belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken neden olduğu zarar dolayısıyla ödeyeceği tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa;  - Yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini,  - Sigortalının müteselsil sorumluluk gereği ödeyeceği SSK primi, vergi, vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizini,  poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.

Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu

Sigortacı, sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile sigortalının poliçede konusu belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken görevini gereği gibi yapmamasından, müvekkiline karşı özen borcunu yerine getirmemesinden veya diğer kusurlu davranışlarından doğan zararlar nedeniyle ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder. 

KİŞİLİK SORUMLULUK SigortaSI

kislik sorumluluk sigortasi

Gerçek ve tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü kişilere verebilecekleri fiziki ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür. 

Kişisel Sorumluluk Sigortası, üçüncü kişilere, dikkatsiz, ihmal veya tedbirsiz davranışlar sonucu verilecek maddi veya bedeni zararlara karşı güvence sağlamaktadır.

Tazminat taleplerini kapsayan durumlar;

Üçüncü kişilerin vefatı, yaralanması veya sakat kalması ve bu sebepten ortaya çıkan tazminat talepleri ile üçüncü kişilere ait malların, maddi zarar ve hasara uğraması tazminat taleplerini kapsayan durumlar arasındadır.

-Teminat talepleri dışında kalan durumlar;

-Kasten veya isteyerek sebebiyet verilen zarar talepleri,

-Sigortalıya bir hizmet sözleşmesi ile bağlı kimseler,

Aile efradı tarafından gerçekleştirilen zarar talepleri teminat dışında kalan durumlar arasındadır.

YURTDIŞI SEYAHAT SigortaSI

yurtdisi seyahat sigortasi

Yurtdışı seyahat sağlık sigortası yurt içinden yurt dışına ya da yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan özel bir sağlık sigortasıdır.

Sigortacının, sigortalı kişiye teminat sağladığı durumlar;

-Seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen kazalar,

Önceden mevcut duruma bağlı olmayan hastalık hali, ve bunların planlanan seyahat süresi dışında meydana gelmemesi koşulu ile teminat sağlanmaktadır.

Pasaport ile ülke sınırları dışına çıkıldığı andan itibaren, sigorta süresi başlamaktadır ve ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an sigorta sona ermektedir. Bu durum Yurt dışından yapılan seyahatler için de geçerliliğini korumaktadır.  

Yurt içinde yapılan seyahatlerde ise sigortanın süresinin başlangıcı ve bitişi sigorta poliçesinde belirtilir. 

Sigorta şirketlerinin teminatlarla ilgili limitleri poliçede göstermesi gereken belgeler;

  - Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı

  - Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli

   -Sigortalının taburcu olduktan sonra ikametgah adresine nakli

   -Vefat eden sigortalının nakli 

FERDİ KAZA SigortaSI

ferdi kaza sigortasi

Ferdi Kaza Sigortası, Kişilerin bir kaza nedeniyle, ölümü, geçici veya  sürekli olarak iş görme yeteneğini kaybetmesi durumunda, belirlenen süre içerisinde, aylık veya üç aylık gelir şeklinde tazmin edilmesini sağlayan sigorta türüdür.

Poliçeler, genellikle yıllık olarak düzenlenir. Sigortalı kişi prim ödemeye devam etse dahi, sigortacının poliçeyi yenilememe hakkı vardır.

Poliçe hakkında bilinmesi gereken hususlar,

Herhangi bir işte çalışmayan kişiler için de teminat verilebilmektedir.

Kişiler kendi adına veya sigorta edilebilir menfaatin bulunduğu hallerde, bir başkası adına da poliçe yaptırabilmektedir.

Kaza olarak görülen durumlar;

a) Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde intişar eden gazların teneffüsünden. 

b) Yanıklardan ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopmasından. 

c) Yılan veya haşarat sokması neticesinde husule gelen zehirlenmeler.

d) Isırılma neticesinde meydana gelen kuduzdan mütevellit vefat hali veya cismani arızalar.

TRAFİK SigortaSI

trafik sigortası

Zorunlu trafik sigortası, zorunlu olup her araç sahibi tarafından yapılmak durumundadır. Hasar anında karşı tarafa verilebilecek fiziki ve maddi zararları güvence altına almaktadır.

Trafik kontrollerinde sigortası olmayan araçlar sigorta yapılana kadar trafikten men edilir, ve para cezası uygulanır.

Trafik Sigortası sadece üçüncü kişilere verilen zararları karşılamaktadır. Kendi aracınınız için kasko sigortası yapmanız önerilir.

KASKO SigortaSI

kasko sigortasi

Kasko Sigortası, herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalı kişinin iradesi dışında hasara uğraması, çalınması vb durumlarda sigorta sahibine tazminat ödenmesini sağlamaktadır.

Sigorta kapsamı içinde olanlar;

Her türlü aksesuar, ses ve iletişim cihazları ile birlikte görüntü cihazları sigorta kapsamına dahildir.

Kasko Sigortasının kapsadığı durumlar;

- Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi, 

- Sigortalı kişinin iradesi dışında araca hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması,

- Devrilme, düşme, yuvarlanma gibi kazalar, 

- Üçüncü kişilerin kötü niyet ile yaptıkları hareketler, 

- Aracın yanması, 

- Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüsü.

DASK SigortaSI

dask sigortası

Zorunlu Deprem Sigortası, deprem sonrası oluşan hasarların sebep olduğu maddi hasarları karşılayan bir sigorta türüdür. Depremin, yangın, infilak ve yer kayması dahil, sigortalı binalarda ve temellerinde, doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır. 

DASK tarafından güvence altına alınan durumlar;

Deprem, yangın, yer kayması, sigortalı binaların temelinde oluşan doğrudan hasarlar ve maddi zararlar Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) ile teminat altına alınmıştır.

Teminatın Kapsamı

27 Eylül 2000 tarihinde yürürlüğe giren Zorunlu Deprem Sigortası’na ait hususlar;

- 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler (Ortak yerler dahil), 

- Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi arazi ve arsalar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, 

- Bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, 

- Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler yaptırmak zorundadır. 

KONUT PAKET SigortaSI

konut paket sigortasi

Konut Paket Sigortası; evinizi ve evinizin içindeki değerleri koruyarak güvence altına alan bir sigortadır.

Dış ve iç duvarları ile taban ve tavanları beton, taş tuğla gibi yanmaz malzeme ile yapılmış, tam kâgir olarak tanımlanan konut binası. 

Sigorta kapsamına dahil olarak;

-Bina içerisindeki her çeşit sabit tesisat,

-Garaj ve bahçıvan evi gibi eklentiler,

-Bahçe ve çevre duvarları,

-Yüzme havuzları ve sarnıçlar dahildir.

Elektronik Cihaz Sigortası

elektronik cihaz sigortasi

Elektronik Cihaz Sigortası dahilinde bulunan makine ve tesisatların başına gelen, maddi hasarlara karşı teminat veren sigortadır.

Teminata dahil edilen durumlar;

Kullanıcıların ihmali, hırsızlık veya teşebbüsü, hatalı dizayn, elektrik akımı, yangın nedeniyle söndürme, yıkma ve kurtarma.

Makine Kırılması Sigortası

makine kirilmasi sigortasi

Makine kırılması Sigortası ile montajı yapılıp dönemi tamamlanmış olan makine ve tesisatların uğrayabileceği büyük boyutlu zararlara karşı koruma altına alabilirsiniz.

Ek prim karşılığında teminata dahil edilebilecek durumlar;

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve sabotaj, ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları, makinelerin temel ve kaideleri, iş makineleri için geniş kasko ek teminatı ve tüm bunlara ek olarak (çarpma, çarpışma, devrilme, toprak kayması, yangın, yıldırım, deprem, sel vb. teminata dahil edilebilir.

Endüstriyel Paket Sigortaları

endustriyel paket sigortalari

Sigorta şirketleri paket poliçeler düzenleyerek aşağıda belirtilen teminatları tek poliçe ile güvence altına almaktadırlar.

Paket poliçe ile teminat altında olan durumlar;

Doğal afetler başta olmak üzere, araç çarpması, duman, kar ağırlığı sonucunda binaya veya içine gelebilecek zararlar, enkaz kaldırma, hasarlar sonucu kira kaybı, cam kırılması ve kar kayıpları teminat altında durumların içerisindedir.

Belirtilen teminatların birlikte verilebilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Yerine getirilmesi gereken şartlar;

Sigorta bedelinin toplamda 2 milyon Euro dan az yada çok olması

Çalışan sayısının 50 kişiden fazla yada az olması

Sigorta konusu (Konuya göre değişiklik gösterebilir)

Çok uluslu yada yerel bir şirket yapısı

KOBİ Paket Sigortaları

kobi paket sigortalari

İşletmelerin faaliyet konularına göre detaylı bir şekilde hazırlanmış Kobi Paket Sigortası ile teminat altına alınan durumlar;

Bina kıymetiniz, işletmenizdeki dekorasyonlar, makineler, demirbaşlar, elektronik cihazlar gibi kıymetlerin yanı sıra; size ve üçüncü şahıslara ait emtea ve cam ve reklam panoları teminat altına alınan durumlardandır.

Tek bir teminat çatısı altında, avantajlı fiyatlarla müşteri memnuniyetini en üst seviyeye ulaştırıyoruz.

Finansal Kayıp Sigortaları

finansal kayip sigortalari

Yangın ve diğer riskler sonucu meydana gelmiş maddi hasarlar, işletmelerde yangın poliçesi ile değerlendirilir.

Kar kaybı teminatı verilecek durumlar, sigorta ettiren kişi ve sigortacı tarafından serbest bir şekilde belirlenir.

Yangına bağlı finansal kayıp sigortasında, azami tazminat süresini aşmamak kaydıyla, meydana gelecek kar kaybı ödenir.

Genel Sorumluluk Sigortaları

genel sorumluluk sigortalari

Sorumluluk sigortaları, üçüncü şahıslara, işverenin çalışanına, hekimin hastasına gibi sorumlulukları, poliçelerde belirlenen teminat ile güvence altına almaktadır.

Genel sorumluluk sigortaları aşağıda belirtilen başlıklar çerçevesinde oluşturulur;

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası

Asansör Kazalarında Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası

Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası

Yangın Sigortaları

yangin sigortalari

Yangın sigortası, yıldırım, infilak ile bunlardan kaynaklanan tehlikelerin neden olduğu fiziki hasarlara karşı teminat altına alan sigorta türüdür. Su veya kimyevi bir madde ile yapılan müdahaleler sonucunda ortaya çıkan hasarlar da, yangın sigortasının kapmasına girmektedir.

Yangın sigortası kapsamında temin edilen durumlar;

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, deprem ve yanardağ püskürmesi, fırtına, kar ağırlığı, sel veya su baskını, yer kayması, dahili su ve kara, hava ve deniz taşıtlarının sigortalı kıymete çarpması ,mali hasarlar, enkaz kaldırma masrafları, kira kaybı ve yangın ve infilak, temin edilen durumlardandır.

Yangın Sigortası kapsamında teminatın dışında kalan durumlar;

Savaş, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar, nükleer yakıttan meydana gelen zararlar, kamu otoritesi tarafından sigortalı şeyler üzerinde yapılacak tasarruflardan dolayı meydana gelen zararlar ve yangın çıkarmaksızın kavrulma neticesinde meydana gelen zararlar yangın sigortası teminatı dışında kalan durumlardandır.

Paket poliçe düzenleyen sigorta şirketleri , bahsi geçen bu teminatları tek poliçeyle güvence altına almaktadır.

İnşaat Sigortaları

insaat sigortalari

İnşaat faaliyetleri esnasındaki her türlü hasarı kapsayan birer tüm riskler sigortasıdır. Ancak inşaat sahasındaki değerlerin uğrayacağı zararların önceden bilinmeyen, ani bir sebeple meydana gelmesi ve bu sebebin de istisna edilmeyen hallerden olması gereklidir.

Sigorta bedelini oluşturan unsurlar;

İnşatta kullanılan malzeme ve işlerin ve yapımında kullanılan makine, alet ve teçhizatlar sigorta bedelini oluşturan unsurlardandır.

Teminat Unsurları:

İnşaat malzemeleri, inşaat alanına indiği andan itibaren teminat süresi başlar ve yapının işverene teslimatı ile sona erer. Ek prim karşılığında ise enkaz kaldırma, 3. şahıs mali mesuliyet, hasar sonucu seri nakliye, bakım devresi, grev, lokavt, terör, deprem risklerine de teminat altına alınabilir.

Poliçede bulunması gerekenler:

İnşaatta sigortalanan yapı elemanlarının sayısal boyutları itibariyle metre, metrekare veya metreküp gibi tanımlamaları poliçede bulunmalıdır.

Nakliyat Sigortaları

nakliyat sigortalari

Bir yerden diğer bir yer taşınmakta olan her türlü yükün, taşınmaları esnasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan zarar ve hasarlara karşı teminat sağlamaktadır.

Nakliyat Sigortasına dahil olmayan durumlar:

Sigorta sahibinin kasti hareketlerinden meydana gelen zararlar, yıpranmadan kaynaklanan hasarlar, ürünlerin kusuru veya ambalaj yetersizliğinden kaynaklanan hasarlar Nakliyat Sigortaları tarafından karşılanmamaktadır.

Taşınan yükle menfaat ilişkisi olan herkes, Emtia sigortasından yararlanabilmektedir.

Sigortalı, tedbirli davranmak ve ürünlerin korunması için kendi üstüne düşen önlemleri almak durumundadır.

Deniz Araçları & Tekne Sigortaları

deniz araclari ve tekne sigortalari

Bu sigorta, deniz araçlarının, oluşabilecek tehlikeler nedeniyle uğrayabilecekleri hasarlara karşı teminat sağlamaktadır.

Deniz araçlarının inşası ve denize indirilmeleri sırasında meydana gelmesi olası hasar durumları, deniz Araçları ve tekne sigortaları kapsamında değildir.

Deniz araçları ve Tekne sigortası teminatı Londra Sigortacılar Enstitüsü Tekne Klozları ile belirlenmiştir.

Deniz Araçları ve Tekne Sigortaları kapsamı dışında olan durumlar:

Batma, yanma, infilak, karaya vurma, sığlığa bindirme, fırtına, alabora olma, bir başka tekne ile çatışma, çatışmadan doğan sorumluluk, rizikolardan doğan kurtarma masrafları, dava ve say masrafları, müşterek avarya hasar ve masrafları, tekne ve makinelerdeki gizli kusur, yükleme veya boşaltma sırasında tekneye verilen hasarlar, harp ve grev rizikoları dışındaki rizikolar sigorta kapsamı dışında tutulmaktadır.

Grup Bireysel Emeklilik

grup bireysel emeklilik

Grup sağlık sigortası kişilerin, tıbbi yardım, tedavi ve ilaç harcamalarına karşı teminat veren bir sigortadır.

Grup Sağlık Sigortalarının iki önemli teminatı vardır. Bunlar;

Yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatıdır.

Yatarak Tedavi Teminatını kapsayan durumlar;

Sigortalının hastanede tedavi gördüğü süre içerisinde oluşacak giderler ile yoğun bakım ve ambulans giderlerini karşılar.

Ayakta Tedavi Teminatını kapsayan durumlar;

Muayene, teşhis yöntemleri, küçük müdahalelerin girdiği ayakta tedaviler ve ilaç giderlerini kapsamaktadır.

Bir üçüncü unsur olarak fazladan prim ödeme karşılığında , gözlük ve dişin kapsandığı üçüncü bir teminatta mevcuttur.

İNSAN KAYNAKLARI

iNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İşe alım süreçleri, eğitimler, organizasyon yerinin ve görev planlamaları, sahip olunan iş gücünü en verimli şekilde kullanmak, çalışanları birey olarak önemsemek ve örgütsel bir yapının içinde kendilerini bir bütün olarak hissetmek insan kaynaklarının temelini oluşturur.

CV GÖNDER

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Başlattığımız dönüşüm çerçevesinde çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki faaliyetlerimizi ‘’Sürdürülebilirlik’’ çatısı altında topladık. Sürdürülebilirlik altındaki tüm alanlarda performansımızı takip ederken öncelikli olarak üzerine eğilmemiz gereken konuları paydaş analizi ile belirledik.

Konularımızı belirlerken ağırlıklı olarak müşteri geri bildirimleri ve sektörel sürdürülebilirlik trendlerini referans aldık. Çalışanlarımıza sağlıklı, güvenli ve mutlu bir iş ortamı sağlayarak memnuniyetlerini arttırmayı sosyal önceliğimiz olarak görüyoruz.

Araştırma ve inovasyonla yenilikçi bir yapı çerçevesinde ilerlemek ise tüm süreçlerimizin yapı taşını oluşturuyor. İnsan haklarına saygılı bir üretim ortamı vazgeçilmezlerimiz arasında yer alıyor ve benimsediğimiz değerli tedarik zincirimize yaymak hedeflerimizin başında geliyor.

Adres:

Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı 30/7 İstanbul/Avcılar

Telefon:

+90 212 421 00 50

Fax:

+90 212 421 00 49

BİZE YAZIN

Mesajınız

AKTOY SİGORTA ACENTELİĞİ HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ BİLGİLENDİRME METNİ

AKTOY SİGORTA ACENTELİĞİ HİZMETLERİ A.Ş olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususunun önemini bilmekte ve gizliliğin korunması konusunda azami özen göstermekteyiz.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak; doğrudan ya da dolaylı yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, Topluluk Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Şirketimiz ile ticari iş ve işlemlerin kurulması, yürütülebilmesi ve geliştirilebilmesi amaçlarıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında paylaştığınız bilgileriniz Şirketimizde kayıt altına alınacak ve söz konusu işlemlerinizin yürütülmesi için gerektiğinde bize yardımcı olan üçüncü taraf bilgi işlemcilere, finansal kurumlara ya da diğer üçüncü taraf hizmet tedarikçilerine aktarılabilecektir.

Şirketimizde kayıt altına alınan bilgileriniz 6698 Sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda gerekli ve makul tüm önlemlerle korunacaktır. İşbu web sitesinde veya başka biçimde tarafımıza bilgi verdiğinizde bilgilerinizin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesine ve aktarılmasına açık biçimde onay vermiş olursunuz.

Kişisel bilgilerin işlenmesi bakımından veri sorumlusu AKTOY SİGORTA ACENTELİĞİ HİZMETLERİ A.Ş. olup; aşağıdaki konularda ayrıntılı bilgi ve taleplerinizi kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; http://kvkk.aktoysigorta.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı 30/7 İstanbul/Avcılar, Türkiye adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu kvkk@aktoysigorta.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

- Kişisel nitelikteki bilgilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Bilgilerinizin hangi amaçlarla işlendiğini ve bilgilerinizin o amaçlar doğrultusunda kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel bilgilerinizin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorsanız bunların düzeltilmesini isteme,
- Kişisel bilgilerinizin işlenme amaçlarının artık ortadan kalkmış olduğunu düşünüyorsanız söz konusu bilgilerin silinmesini ya da yok edilmesini talep etme,
- Kişisel nitelikteki bilgilerinizin otomatik araçlarla işlenmesinin sizin için doğurduğu olumsuz sonuçlar varsa bunlara itiraz etme,
- Bilgilerinizin yasal olmayan yollarla işlendiğini düşünüyorsanız bunun sonucu olarak maruz kaldığınız zarar ziyanın tazmin edilmesini talep etme.

Saygılarımızla.
CV :
YÜKLE